Rekvizīti

PVN maksātāja reğistrācijas numursLV40003015277
AS SEB Banka
SWIFT kods:UNLALV2X

Konta numurs:

IBAN (EUR): LV94UNLA0050000191945
IBAN (USD): LV63UNLA0050000191971